WYZNACZANIE MIEJSC ROBÓT ZIEMNYCH

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na danym terenie jest konieczne odpowiednie oznaczenie powierzchni przyszłych wykopów i nasypów, oznaczenie punktów charakterystycznych i podanie projektowanych rzędnych. Miejsca charakterystyczne oznacza się przez wbicie palików określających sytuację, projektowaną wysokość itp. Jeżeli palik oznacza punkt na dnie wykopu lub stanowi inne ważne oznaczenie w terenie, wówczas obok niego umieszcza się inny zwany świadkiem, zwykle o odpowiednio gładkiej powierzchni, na której podaje się niezbędne oznaczenia (rzędne, odległości, pochyłości itp.). Ze względu na wymaganą widoczność wszelkich oznaczeń w terenie maluje się je na biało. Oznaczenia dotyczące robót mogą być zmieniane wraz postępem prac.