Elementy uzbrojenia terenu

Elementami uzbrojenia terenu nazywamy przewody i instalacje znajdujące się pod powierzchnią gruntu. Są to przewody wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze i melioracyjne. Niektóre z tych przewodów mogą się znajdować na terenie przekazywanym do urządzania. Ich położenie powinno być uwidocznione na planach inwentaryzacyjnych .służących jako podkłady geodezyjne do opracowania projektu oraz na projektach technicznych danego obiektu. Inne elementy uzbrojenia mogą być projektowane, czyli przewidziane do wykonania i również powinny być wyraźnie przedstawione ma projekcie technicznym. Projektowane sieci, np. elektryczne, mogą być odgałęzieniami sieci istniejących. Niektóre instalacje istniejące, mp. tranzytowy przewód wodociągowy, nie mogą być wykorzystane do poduczenia lokalnej sieci wodociągowej. Decyzje w tym zakresie podejmowane są przez pracowników tych specjalności; również im powierza się opracowania projektów wykonania instalacji.

Dla ogrodnika terenów zieleni- znajomość miejsca przebiegu przewodów ma bardzo duże znaczenie. W czasie prowadzenia robót ziemnych, zwłaszcza przy zmianach wysokości terenu, może istnieć niebezpieczeństwo zniszczenia lub uszkodzenia danego przewodu. Przewody wysokiego napięcia mogą zagrażać życiu pracowników prowadzących roboty. Z tycia względów dokładne oznaczenie tych miejsc w czasie trwania robót jest niezbędne.