Prace przygotowawcze

Niewielkie obiekty terenów zieleni można budować wykorzystując istniejące w danym przedsiębiorstwie zaplecze technicznie, pomieszczenia, magazyny itp. Obiekty większe wymagają natomiast odpowiedniego zorganizowania placu budowy polegającego na:
—    tymczasowym ogrodzeniu terenu składowania materiałów, pomieszczeń gospodarczych i administracyjnych,
—    ustawieniu lub wybudowaniu tymczasowych pomieszczeń na maszyny, urządzenia, warsztat drobnych napraw itp.,
—    ustawieniu lub wybudowaniu pomieszczeń dla pracowników,.
—    wykonaniu tymczasowej instalacji wodociągowej, elektrycznej;
—    wykonaniu niezbędnych urządzeń sanitarnych.

Rozmiary pomieszczeń mogą być różne. Do robót ma niewielkich terenach, niezbyt odległych od głównych baz, magazynów itp. wystarcza zwykle ustawienie specjalnych przewoźnych baraków, służących jako pomieszczenia dla pracowników, magazyn na narzędzia itp.
Zagospodarowany plac budowy może być wykorzystywany przecz kierownictwo do prowadzenia innych budów. Jest to ważne z uwagi na to, że koszt urządzenia terenu budowy obciąża wykonawcę.
Sposób zagospodarowania placu budowy powinien być zgodny z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciwpożarowymi.

Zleceniodawca jest obowiązany przekazać wykonawcy teren budowy o rozmiarach i w stanie umożliwiającym rozpoczęcie i wykonanie powierzonych robót. Termin przekazu budowy ustala się w umowie. Teren może być przekazywany częściowo, jeżeli zostało to zastrzeżone w umowie. Przed terminem rozpoczęcia robót zleceniodawca jest obowiązany wykonać na własny rachunek następujące czynności:
—    wyznaczyć w terenie w uzgodnionym terminie w sposób trwały główne linie pomiarowe, osie obiektów, linie zabudowy, niezbędne wysokości itp.,
—    założyć i zabezpieczyć na potrzeby wykonawcy stałe punkty niwelacyjne (repery).

Oprócz tego zleceniodawca ma obowiązek dostarczenia wykonawcy planu uzbrojenia terenu, czyli znajdujących się na tym terenie urządzeń podziemnych, takich jak: przewody wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne itp.

Przed rozpoczęciem prac wykonawczych jest konieczne ustalenie zadań i obowiązków oraz ich podział między poszczególnych robotników. W tym celu przed przystąpieniem do realizacji budowy kierownik powinien zaznajomić załogę z projektem obiektu, omówić rodzaj i zakres robót, przedstawić terminy wykonania itp. Za podział i przebieg wykonywanych prac odpowiedzialny jest kierownik budowy. Zgodnie z tym podziałem wszyscy pracownicy powinni otrzymywać potem szczegółowe polecenia, jak również powinni być kontrolowani, czy a powierzonej pracy właściwie się wywiązują.
Kierownik budowy obiektu przed rozpoczęciem robót ma obowiązek dopilnować, aby w widocznym miejscu przy wejściu na terem budowy została umieszczona tablica informacyjna zawierająca niezbędne informacje dotyczące budowy, określone odpowiednimi przepisami.