Procesy glebotwórcze

Procesy glebotwórcze.

Procesy glebotwórcze przebiegają w określonych warunkach klimatycznych, na określonych skałach macierzystych, pod wpływem określonej szaty roślinnej i prowadzą do ukształtowania się odpowiednich typów …

Hydrosfera

Hydrosfera

Na Ziemi woda występuje pod różnymi postaciami. Wypełnia zbiorniki naturalne (oceany, morza i jeziora), sztuczne oraz cieki wodne, które stanowią miejsca formowania się utworów …

Profil glebowy

Profil glebowy.

Scharakteryzowane powyżej procesy glebotwórcze prowadzą do stopniowego wykształcania się w skale macierzystej pewnych stref (tzw. poziomów genetycznych), przebiegających równolegle do powierzchni gleby, a …

Rzeźba terenu

Rzeźba terenu

Rzeźba terenu (relief), czyli ukształtowanie powierzchni, zwykle wpływa na warunki klimatyczne, takie jak: wilgotność, temperatura, prędkość wiatru lub nasłonecznienie. Na zboczach o południowej wystawie jest zazwyczaj mniej wody …

Czynniki kształtujące glebę

Czynniki kształtujące glebę

Działanie zespołu czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych przekształcające skały i inne powierzchniowe utwory geologiczne w glebę o określonych właściwościach biogeochemicznych oraz morfologicznych to proces glebotwórczy. Za podstawowe …

Powstawanie gleby

Powstawanie gleby

Gleby występują wszędzie tam, gdzie powierzchnia lądów jest pokryta roślinnością i zamieszkała przez żywe organizmy. Tam, gdzie żywych istot nie ma, nie ma również gleby. Przez pojęcie gleby

Czas

Czas

Czas jest kolejnym czynnikiem glebotwórczym. Im dłużej na skałę macierzystą działają czynniki glebotwórcze, tym silniejszym podlega przeobrażeniom. Wpływ czasu na zjawiska przebiegające w glebach i ich przeobrażenia przedstawiono w …

Litosfera

Litosfera

Powierzchniowe utwory geologiczne, czyli głównie skała macierzysta, mają wpływ na powstające z nich gleby, w szczególności w pierwszych okresach ich powstawania. Zewnętrzna powłoka globu ziemskiego (litosfera) składa się z …

Działalność człowieka

Działalność człowieka.

Człowiek swoją działalnością gospodarczą wpływa na procesy fizyczne, chemiczne i biologiczne kształtujące gleby, zarówno w sposób korzystny jak i niekorzystny. W warunkach wysokiej kultury wzbogaca gleby i poprawia …

Klimat

Klimat

Klimat jest kolejnym czynnikiem mającym wpływ na przebieg wietrzenia skał i pokrywę roślinną. W różnych częściach globu ziemskiego panuje klimat różniący się: ilością opadów, średnią temperaturą, parowaniem, wilgotnością powietrza …