Projekt techniczny

Projekt techniczny opracowuje się na podstawie zatwierdzonych założeń techniczno-ekonomicznych i niezbędnych planów geodezyjnych.
Celem opracowanego projektu technicznego jest szczegółowe określenie zadań i elementów ustalanych w założeniach. Projekt techniczny składa się z części graficznej i kosztorysu.
Część graficzna zawiera zwykle plan orientacyjny przedstawiający położenie obiektu na tle otoczenia w skali 1 :1000 lub 1 : 5000 oraz planszę podstawową przedstawiającą istniejące i projektowane elementy w skali 1 : 250 lub 1 : 500. Na planszy podstawowej są podane niezbędne oznaczenia różnych elementów, odległości, rzędne wysokościowe itp.

Dla lepszej czytelności różnych elementów sporządza się w skali planszy podstawowej plansze dodatkowe, dotyczące np. tylko ukształtowania terenu i robót ziemnych, układu dróg lub elementów roślinnych. W celu lepszego uwidocznienia i wyjaśnienia szczegółów budowy, łączenia, lub podziału różanych elementów opracowuje się dodatkowe rysunki w większej skali jak 1 : 50 do 1:1, a czasem nawet w powiększeniu 2 : 1, zwane rysunkami roboczymi. Na rysunkach roboczych projektowane elementy przedstawione są również w rzutach bocznych, a czasem w przekrojach.

Część opisowa jest niezbędnym uzupełnieniem części graficznej projektu technicznego; zawiera te określenia i dane, które nie mogą być wyrażone w formie graficznej. Są tam zwykle takie dane, jak: opis elementów środowiska przyrodniczego (gleba, wody, roślinność, klimat), uzasadnienie przyjętych rozwiązań, opis przewidzianych urządzeń itp., oraz wskazówka technologiczne dotyczące wykonania i zabezpieczania projektowanych elementów.

Kosztorys zawiera szczegółowe wyliczenie kosztu wykonania robót inwestycji z podziałem na koszty robocizny, materiałów i sprzętu. Podstawą wyceny są obowiązujące cenniki. Kosztorys składa się z. następujących części:
—    karty tytułowej (nazwa obiektu, autor, koszt budowy, podpisy zatwierdzających);
—    wykaz cenników i obowiązujących aktów prawnych, służących za podstawę opracowania;
—    pozycji kosztorysowych określających koszt wykonania poszczególnych robót;
—    tabeli elementów scalonych zawierającej koszty wyodrębnionych grup robót;
—    przedmiaru robót określającego ich wielkości;
—    wykazu materiałów.

Kosztorys może być podzielony na części odpowiadające występującym grupom robót, jak np. roboty ziemne i drogowe. Kosztorys szczegółowy jest niezbędny do rozpoczęcia robót realizacyjnych i ich rozliczenia.