SPOSOBY WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH cz.1

Roboty ziemne składają się z wielu różnych czynności, z których najważniejsze są:
—    odspajanie,
—    załadunek,
—    transport,
—    wykonywanie nasypu,
—    zagęszczanie,
—    modelowanie i plantowanie.

Odspajanie gruntu można wykonywać różnymi sposobami, które dostosowuje się do jego kategorii i innych warunków. Odspajanie ręczne za pomocą ogólnie znanych narzędzi prowadzi się tylko na niewielkich powierzchniach lub w miejscach o ograniczonej dostępności dla maszyn. Ze względu na duży koszt pracy ręcznej prawie wszystkie roboty ziemne, a więc i odspajanie, prowadzi się przeważnie sposobami zmechanizowanymi przez zastosowanie odpowiednich maszyn. Płytkie spulchnianie powierzchni gleby w celu odjęcia warstwy urodzajnej można (wykonywać maszynami stosowanymi do. uprawy gleby, np. kultywatorem. Przed rozpoczęciem prac za pomocą spycharek, zgarniarek, a niekiedy nawet koparek trzeba w (niektórych warunkach dokonać odspojenia powierzchniowej warstwy gruntu. Wymagają tego najczęściej grunty o dużej spoistości, w miejscach ich dużego zagęszczenia, np. przez pojazdy lub składowane materiały. Odspojenia wymagają również umocnione nawierzchnie. Do tego celu używa się często zrywarek.

Załadunek gruntu bardzo często wykonuje się jako oddzielną czynność. Najczęściej jest to praca koparki wykony waha jednocześnie z odspajaniem gruntu. Jeżeli odspojony grunt ma być przewożony na większe odległości, ładuje się go na różne pojazdy, najczęściej wywrotki. Jeśli zaś do przesuwania gruntu na niewielkie odległości używa się spycharek i zgarniarek, załadunek sprowadza się do nagarnięcia odspojonego gruntu na lemiesz lub do umieszczonej za lemieszem skrzyni.