PRZYGOTOWANIE TERENU DO PROWADZENIA ROBÓT ZIEMNYCH cz.1

Tereny zieleni sytuuje się na obszarach, które do czasu ich przekazania, mogą być w różny sposób użytkowane. Tylko w nielicznych wypadkach obszary te mają naturalną nie zniszczoną i nie zanieczyszczoną glebę, jaką charakteryzują się tereny upraw rolniczych lub ogrodniczych. Najczęściej jednak sposób ich użytkowania do czasu przekazania pod budowę prowadzi do zanieczyszczenia lub zniszczenia gleby. Często bowiem na tereny zieleni przeznacza się miejsca składowisk, magazynów, a nawet wysypisk śmieci. Przygotowanie takich terenów do robót ziemnych zależy od tego, czy w danym miejscu będzie się wykonywać wykopy czy nasypy. Nie można na przykład wykonywać nasypów w miejscach projektowanego posadowienia budynków lub elementów architektury ogrodowej, jeżeli znajdują się tam grube warstwy gleb, materiałów luźnych lub o niewielkiej spoistości, np. torfowiska lub wysypiska śmieci. W miejscach tych osiadanie nasypu mogłoby bowiem być dość duże, długotrwałe i mogłoby powodować zniszczenia budowli. Przygotowanie takich terenów do robót ziemnych zależy od projektowanego zagospodarowania, zwykle jednak materiały tego rodzaju trzeba usunąć.
W miejscach przeznaczonych do uprawy roślin pod warstwą nasypanej ziemi nie powinny się znajdować materiały, które utrudniałyby normalny wzrost roślin. Na przykład pozostawienie na niewielkiej głębokości starej nieprzepuszczalnej nawierzchni w miejscu, gdzie przewidziane jest założenie trawnika, odbija się zawsze niekorzystnie na jego wyglądzie.