ZABEZPIECZANIE URODZAJNEJ WARSTWY GLEBY cz.2

Nie powinno się dopuszczać do wjeżdżania pojazdów na górne powierzchnie pryzmy. Powierzchnia pryzm przez okres składowania powinna być chroniona przed zachwaszczeniem.

Tereny składowania ziemi urodzajnej powinny być wyznaczane w miejscach niezbyt odległych od terenu robót, lecz nie objętych zmianami wysokości. Należy unikać usypywania pryzm w bliskim sąsiedztwie wykopów lub krawędzi skarp, co może grozić ich osunięciem.

Jeżeli na teranie prowadzonych robót ziemnych występują powierzchnie trawiaste o dobrej jakości darni, to w razie możliwości jej wykorzystania powinno się ją zdjąć. Trawa przed zdjęciem darni powinna być możliwie nisko skoszona. Darń najlepiej przenosić i układać w stanie świeżym bez okresowego składowania, które jest pracochłonne d naraża ją na wysuszenie lub gnacie. Darń można zdejmować a przechowywać zwiniętą lub w płatach kwadratowych o boku 30 lub 40 cm. Darń układa się płasko w pryzmy kilkunastoma warstwami trawą do trawy, Okres składowania jej nie może być zbyt długi i nie powinien przekraczać kilku do kilkunastu dni, zależnie od warunków atmosferycznych. Najbardziej niesprzyjające przechowywaniu są wysokie temperatury powietrza i duża wilgotność darni.