Modelowanie i plantowanie

Modelowanie i plantowanie są to czynności mające na celu nadanie terenowi określonych pochyłości i wymaganej gładkości powierzchni.

Modelowanie jest to nadawanie różnym płaszczyznom wymaganej pochyłości, wypukłości itp. Najczęściej modeluje się pochyłości skarp. Stopień pochyłości może być określany w stopniach kąta zawartego między poziomą podstawą a pochyłą powierzchnią skarpy. Częściej jednak pochyłość określa się jako stosunek pionowej wysokości do poziomej podstawy lub też w procentach spadku.

tmp9bcb-1

Do modelowania skarp potrzebne jest ustawienie specjalnych szablonów już w czasie wykonywania nasypu lub wykopu, lub też posługiwanie się takimi przyrządami jak pochylnik lub śródwaga.

tmp5bee-1Wyznaczanie łatą pochyłości powierzchni: a) wykopu, b) nasypu.

Formowanie powierzchni skarp o pochyłości większej niż 1 : 2 jest trudne między innymi ze względu na poruszanie się po ich powierzchni. Pochyłości takich należy unikać, jeżeli nie ma ograniczenia powierzchni terenu pod skarpą lub nad skarpą.

Plantowanie wykonuje się różnymi narzędziami ręcznymi, łatą lub włóką. Na większych powierzchniach stosuje się równiarkę, jeżeli dopuszczalny jest stopień (zagęszczenia gruntu, jaki powoduje ciągnik ciągnący tę maszynę. Wykonanie plantowania jest możliwe po ustaleniu ważniejszych punktów głównych. Punkty pośrednie ustala się zwykłe za pomocą krzyży niwelacyjnych. Jeżeli na plantowanej powierzchni ma być rozłożona warstwa ziemi urodzajnej, powierzchnia ta nie powinna być zbyt gładka (ubita) ze względu na wymaganą przepuszczalność w stosunku do wody i powietrza, a na skarpach — ze względu na konieczność powiązania mechanicznego układanej warstwy z podłożem.