SPOSOBY WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH cz.2

Transport odspojonej ziemi jest najprostszy w pracy spycharki i zgarniarki, ponieważ maszyny te pracują w ruchu. Odspojony grunt przewozi się jednak na różne odległości. Do każdej jest konieczne zastosowanie najbardziej ekonomicznego środka transportu. Tak np. przesuwanie ziemi spycharką jest uzasadnione do 60 m, zgarniarką 60-100 m, samochody-wywrotki stosuje się zwykle do transportu ziemi na odległość 500-1000 m.

Bardzo duże znaczenie przy zastosowaniu koparek i samochodów-wywrotek ma właściwa organizacja zapewniająca ciągłość ich pracy. Liczba i zdolność przewozowa wywrotek powinna odpowiadać wydajności pracującej koparki. Trasy przewozu nie mogą być w kolizji z miejscem pracy innych maszyn. Dobierając środki transportu należy pamiętać, że poruszanie się ciężkich pojazdów może w wielu miejscach powodować nadmierne zagęszczenie gruntu.

Nasyp można wykonywać różnymi sposobami. Do niewielkich różnic wysokości stosuje się najczęściej warstwowe formowanie nasypu.

tmp61a9-1

Warstwy nakładane kolejno przez spycharkę lub zgarniarkę mają niewielką grubość i są jednocześnie przez te maszyny zagęszczane. Warstwowe formowanie nasypu umożliwia stosowanie -innych maszyn w celu uzyskania wysokiego stopnia zagęszczenia. Dodatkowe zagęszczanie jest konieczne tam, gdzie długotrwałe osiadanie gruntu jest niewskazane lub niedopuszczalne.
Znacznie rzadziej (zwłaszcza w zakresie kształtowania terenów zieleni) stosuje się sposób bocznego formowania nasypu. Polega on na zsypywaniu dowożonej ziemi po pochyłości istniejącego terenu. Zsypywana ziemia osuwa się zgodnie z właściwym dla niej kątem stoku naturalnego i pozostaje zwykle w stanie znacznego spulchnienia przez długi okres. Zagęszczanie gruntu na takich pochyłościach jest utrudniane, ale możliwe do przeprowadzenia.
Podczas formowania nasypów sposobem bocznym mogą następować różne niepożądane ruchy mas ziemi. Jeżeli pokrywana powierzchnia jest pochylona pod znacznym kątem, bardzo często dochodzi do osuwania się całej masy nasypu po tej powierzchni.

tmp23ae-1

Zapobiec temu można przez schodkowe uformowanie zasypywanej powierzchni, zmniejszenie grubości nasypu, zmniejszenie pochyłości nowo formowanej powierzchni, zagęszczanie itp.

Jeżeli zsypywany grunt ma niewielką spoistość, pod ciężarem nasypu może dojść do jego ścięcia i osunięcia się wraz z masą nasypu.

tmp23ae-2Ścięcie i usunięcie się mało spoistego podłoża wraz z masą nasypu.

Ścięcie następuje wówczas w płaszczyźnie wklęsłej. Osunięciom takim może sprzyjać zatrzymanie przed krawędzią skarpy wód opadowych spływających po powierzchni ponad skarpowej. Woda przemakając do gruntu zmniejsza jego spójność i tarcie wewnętrzne, co prowadzi do osunięcia. Zapobiegać temu można podobnie jak osunięciom powierzchniowym oraz przez odpowiednie ujęcie wód ponadskarpowych, np. ,za pomocą rynien stokowych lub systemu sączków.