Zagęszczanie odspojonych gruntów

Zagęszczanie odspojonych gruntów układanych w nasypie może następować pod wpływem ciężaru własnego. Jest to jednak proces dość powolny i przebiegający w całej masie nasypu nierównomiernie, zależnie od grubości warstw, rodzaju usypywanych gruntów, stopnia ich spulchniania itp. Nierównomierne osiadanie może prowadzić do zniekształcenia wyrównanej powierzchni nasypu, tworzenia się zastoisk wód itp. Naturalne osiadanie jest również niedopuszczalne w miejscach budowania dróg, basenów, różnych elementów architektury ogrodowej itp. Osiadanie gruntu może być niebezpieczne dla znajdujących się w nim różnych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych itp. Z tych też względów grunty nasypów powinny być zagęszczane do stopnia zapewniającego trwałość powierzchni oraz położenia wszelkich budowanych obiektów. Zagęszczanie wykonuje się więc zwykle sposobami sztucznymi, które można podzielić na statyczne i dynamiczne.

Do sposobów statycznych zalicza się ugniatanie kołami lub gąsienicami pojazdów oraz różnego rodzaju walcami. Zagęszczanie walcami gładkimi jest skuteczne tylko w bardzo cienkich warstwach o grubości nie przekraczającej 25 cm. Znacznie skuteczniejsze jest zagęszczanie walcami okołkowanymi, gdyż grubość zagęszczanej warstwy może dochodzić do 35 cm. Dość często stosuje się walce na pneumatykach, które podobnie jak inne walce mogą mieć regulowane obciążenie. Stosując takie walce można regulować stopień zagęszczenia przez zmniejszanie lub zwiększanie ciśnienia w kołach.

Zagęszczanie dynamiczne może polegać na wykonywaniu uderzeń skoncentrowanych, przez zastosowanie np. różnych ubijaków mechanicznych, lub na przenoszeniu na grunt drgań dużej częstotliwości, czyli wibrowaniu. W tym celu stosuje się różne wibratory napędzane silnikami spalinowymi lub elektrycznymi. Zagęszczanie dynamiczne stosuje się tylko na niewielkich powierzchniach, ze względu na małą wydajność sprzętu stosowanego do tego celu.

Dość  często stosowanym sposobem zagęszczania grantów jest zalewanie wodą. Jest to sposób dobry, zwłaszcza w gruntach przeznaczonych do obsadzania roślinami drzewiastymi. Zagęszczanie z użyciem wody jest dość powolne, jednak wynikiem jego jest duża równomierność zagęszczenia, a ponadto woda uniemożliwia nadmierne zagęszczenie. Jest to ważne ze względu na uzyskiwane w ten sposób dobre właściwości wodne i powietrzne gruntu, korzystne dla korzeni roślin.