Tworzenie obiektów terenów zieleni

Tworzenie obiektów terenów zieleni jest złożone i długotrwałe. Złożoność polega na tym, że budowa każdego obiektu składa się z wielu zadań, których spełnienie wymaga wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Wyodrębnić można cztery podstawowe grupy zagadnień, z którymi najczęściej spotykają się projektanci i wykonawcy. Są to zagadnienia: przyrodnicze, technicznie, plastyczne, socjologiczne.

Zagadnienia przyrodnicze wynikają z faktu, że każdy obiekt powstaje w środowisku przyrodniczym i jest tworzony za pomocą przede wszystkim roślin. Ważny jest więc tutaj właściwy wybór miejsca, czyli odpowiednia lokalizacja. Ma ona ma celu ochronę a właściwe wykorzystanie naturalnych elementów środowiska przyrodniczego, takich jak gleba, roślinność, wody itp. oraz zapewnienie właściwych warunków rozwoju roślinności obiektu i wypoczynku. Szerokiej wiedzy przyrodniczej wymaga zawód ogrodnika terenów zieleni, zwłaszcza w czasie realizacji, późniejszego utrzymania i użytkowania obiektu.
Zagadnienia techniczne są związane z niezbędnym wyposażeniem każdego niemal obiektu w różne elementy techniczne. Należą do nich przede wszystkim urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne. Projektowanie i wykonywanie tych elementów powierza się zwykle specjalistom.

Znacznego zasobu wiedzy i umiejętności technicznych wymaga się od ogrodników terenów zieleni z zakresu wykonywania nawierzchni ogrodowych, elementów architektury ogrodowej i wyposażenia. Dlatego do spełnienia tych zadań jest niezbędne poznanie podstawowych materiałów budowlanych,umiejętności ich zastosowania, łączenia i konserwacji. Projektowanie i wykonywanie elementów architektonicznych, jak np. pawilonów ogrodowych oraz budowli -inżynierskich, jak np. mostów, powierza się zwykle specjalistom z tych branż i odpowiednim przedsiębiorstwom budowlanym.

Zagadnienia plastyczne związane z określonym obiektem występują już podczas tworzenia koncepcji przestrzenno-plastycznej w skali urbanistycznej. Na tym etapie dąży się do zapewnienia porządku i ładu przestrzennego przez ustalenie wzajemnego sąsiedztwa, proporcji i jakości różnych obiektów na określonym terenie. Znaczne rozszerzenie zadań plastycznych występuje w czasie tworzenia koncepcji przestrzenno-plastycznej danego obiektu oraz przy projektowaniu szczegółowym różnych elementów. Ten rodzaj pracy, obok odpowiedniego przygotowania teoretycznego, wymaga zmacanego doświadczenia praktycznego w stosowaniu i pielęgnowaniu roślin, bez którego niemożliwe jest wyrobienie wyobraźni czasoprzestrzennej, czyli zdolności przewidywania zjawisk związanych ze wzrostem roślin, zmianami lokalnych warunków, np. glebowych i świetlnych. Tych umiejętności w określonym zakresie wymaga się również od ogrodników i techników terenów zieleni, ponieważ realizowanie różnych koncepcji plastycznych bez właściwego ich zrozumienia i wyczucia nie przynosi wymaganych efektów. Dlatego te umiejętności pracowników terenów zieleni są bardzo cenione. Dzieło ich pracy i wysiłku w znacznym stopniu kształtuje otoczenie ludzi; z tego też powodu pracę ogrodnika i technika terenów zieleni powinien cechować porządek i kultura. Zła jakość wykonywanych prac, zaniedbania pielęgnacji i konserwacji, ogólne niechlujstwo i zniszczenia przeczą roli i zadaniom, jakim powinny służyć obiekty terenów zieleni.