Dokumentacja techniczna inwestycji

Każda inwestycja wymaga dokładnego określania projektowanych elementów, zakresu prac realizacyjnych, wyliczenia materiałów, potrzebnego sprzętu i ustalenia kosztów. W tym celu sporządza się dokumentację techniczną. Wykonanie, sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji powierza się odpowiednio przygotowanym i doświadczonym pracownikom. Dokumentacja techniczna jest niezbędna do podjęcia decyzji o rozpoczęciu prac oraz umożliwia opracowanie harmonogramów, zamówienie materiałów, przygotowalnie sprzętu oraz zorganizowanie zespołu pracowników.
Dokumentację sporządza się ina podstawie obowiązujących przepisów dotyczących projektowania inwestycji oraz na aktualnych instrukcjach branżowych.

Założenia techniczno-ekonomiczne inwestycji jest to zbiór ustaleń określających cel, program, charakter inwestycji, sposoby realizacji i koszt. Założenia zawierają część graficzną, opisową i ekonomiczną.

Część graficzna przedstawia:
— powiązania z innymi obiektami, na podstawie ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego,
— istniejące elementy na danym terenie (uzbrojenie, roślinność),
— ogólną koncepcję przestrzenno-plastyczną wraz z układem przewidywanych elementów.

Część opisowa zawiera zwykle:
— uzasadnianie wyboru określonych rozwiązań i koncepcji,
— opis inwestycja, istniejących elementów, -ukształtowania terenu, programu, przewidywanych urządzeń i frekwencję.

Część ekonomiczna w tym stadium opracowania ma na celu określenie przybliżonego kosztu inwestycja. Jest on obliczany na podstawie cen katalogowych projektowanych elementów oraz na podstawie wskaźników kosztów jednostkowych ustalonych według kosztów zrealizowanych podobnych obiektów. Dane te są zebrane w zbiorczym (zestawieniu kosztów budowy.

Założenia techniczno-ekonomiczne przygotowuje inwestor. Po ich zatwierdzeniu dostarcza jednostce projektującej.

DOKUMENTACJA UPROSZCZONA
Ten rodzaj dokumentacji wykonuje się dla prostych inwestycji, np. niewielkich zieleńców lub pasów przyulicznych, które nie wymagają szczegółowych opracowań. Dokumentacja tego typu jest nazywana często jednostadiową, ponieważ składa się tylko z projektu technicznego opracowanego na podstawie uproszczonych założeń. Dokumentacja uproszczona składa się, podobnie jak dokumentacja techniczna, z części graficznej, opisu i kosztorysu.

DOKUMENTACJA TYPOWA
Dążenie do zmniejszenia kosztów, przyspieszenia wykonania jakiegoś elementu i uniknięcia błędów, skłania często projektantów do korzystania z istniejących i sprawdzonych projektów różnych elementów. Najczęściej są to elementy budowlane, jak np. ogrodzenia, słupy betonowe, ławki. Bardzo często korzysta się z elementów masowo produkowanych na podstawie dokumentacji typowej, a znajdujących się w sprzedaży.