Place zabaw cz.2

Znane są specjalne ogrody, w których urządzano dział zwany robinsonadą. W dziale takim są zgromadzone znaczne ilości różnych materiałów budowlanych, przede wszystkim drewna. W robinsonadzie dzieci mogą wznosić różne konstrukcje organizując się w grupy i wzajemnie sobie pomagając. Ten rodzaj zabawy spotyka się we wszystkich ogrodach na święcie z ogromnym uznaniem i zainteresowaniem nie tylko ze strony młodzieży, ale opiekunów i wychowawców. Zabawy takie wymagają jednak dość ścisłego nadzoru, a także pomocy w zakresie instruktażu.

Piątą grupę stanowią urządzenia zabawowe związane z wodą. Ujęcie wody jako element zabaw może być bardzo różne. Mogą to być niewielkie oczka wodne z przelewającą się wodą , brodziki, różanego rodzaju natryski i wytryskające strumienie . Dla zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy w takich miejscach stosuje się głębokość nie większą niż 30 cm, utrzymuje się wodę w stanie ciągłego przepływu, ściśle kontroluje dostęp do wody i zabezpiecza zawory na przewodach przed dostępem niepowołanych osób; przepływ lub wytryskiwanie wody uruchamia się tylko w odpowiedniej temperaturze.

Wszystkie urządzenia do zabaw dla dzieci powinny odpowiadać pewnym wymaganiom ogólnym z zakresu bezpieczeństwa. Tak więc nie powinny one mieć ostrych krawędzi, szorstkich powierzchni, nie powinny brudzić itp. Miejsca ustawienia urządzeń zabawowych nie mogą być przypadkowe. Nie można na przykład ustawiać w bliskim sąsiedztwie urządzeń, których użytkownicy mogą sobie wzajemnie przeszkadzać. Urządzeń do zabaw grożących upadkami, potknięciami itp. nie powinno się umieszczać na twardych nawierzchniach. Większość takich urządzeń ustawia się na powierzchniach pokrytych piaskiem gruboziarnistym lub tartanem. Ustawianie urządzeń zabawowych na powierzchniach trawiastych prowadzi do bardzo szybkiego zniszczenia roślinności. Ten rodzaj nawierzchni wydaje się jednak trudny do zastąpienia zwłaszcza na terenach zabaw dla dzieci w wieku przedszkolnym. Nawierzchnię trawiastą można w takich wypadkach chronić przez częste przestawianie urządzeń i prowadzenie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych. Korzystanie z nawierzchni trawiastej możliwe jest jednak tylko do pewnych granic intensywności użytkowania.