SPOSOBY DOPROWADZANIA I ODPROWADZANIA WODY W ZBIORNIKACH OGRODOWYCH cz.1

Napełnianie zbiorników wodą może być dokonywane różnymi sposobami. Najprostsze jest napełnianie zbiorników leżących na terenie naturalnych cieków wodnych. Utrzymanie wody na wymaganym poziomie uzyskuje się przesz budowanie różnego typu jazów, zapór, zastaw, itp. Woda może być kierowana do zbiornika, drogą okrężną lub prowadzona umocnionym korytem na dnie zbiornika. Całkowite opróżnianie tych zbiorników może być niekiedy utrudnione stałym dopływem wody.

Niewielkie zbiorniki, na przykład w ogrodach przydomowych, można napełniać wodą wodociągową doprowadzaną ułożonymi na powierzchni terenu wężami lub innymi przewodami ruchowymi. Zbiorniki takie opróżnia się często przez skierowanie wody na powierzchnię terenu niżej położonego lub do specjalnych dołów albo studzienek umożliwiających przesiąkanie wody do gruntu. Do opróżniania zbiornika służyć może przewód wbudowany w najniższej jego części lub też przewód przenośny, po utworzeniu zeń lewara.
Większość zbiorników ogrodowych wymaga jednak wykonania instalacji, która umożliwia ich napełnianie i opróżnianie oraz zabezpiecza przed przepełnieniem.
Przewody wodociągowe doprowadzające wodę do zbiornika mogą być prowadzone do głównego przewodu zasilającego w różny sposób. W razie znacznego oddalenia przewodu zasilającego przewód doprowadzający układa się na niewielkiej głębokości. W takim wypadku wylot przewodu osadza się zwykle w górnej części umocnienia brzegu zbiornika.
Jeżeli główny przewód zasilający jest położony w bliskim sąsiedztwie zbiornika, wylot przewodu doprowadzającego może być osadzony w dolnej części ściany zbiornika.