Czas

Czas

Czas jest kolejnym czynnikiem glebotwórczym. Im dłużej na skałę macierzystą działają czynniki glebotwórcze, tym silniejszym podlega przeobrażeniom. Wpływ czasu na zjawiska przebiegające w glebach i ich przeobrażenia przedstawiono w tabeli. W Polsce większość gleb ma wiek związany z okresem ustąpienia największego zlodowacenia – najstarsze gleby występują na południu, najmłodsze na północy.

Tabela. Miara czasu i obserwowane zjawiska oraz przeobrażenia gleb.

Miara czasu Obserwowane zjawiska i przeobrażenia gleb
Milisekunda Przebieg reakcji chemicznej
Dzień Dobowe zmiany temperatury, wilgotności, przyswajania CO2
Tydzień Przesiąkanie H2O w profilu glebowym, zmiany stężenia roztworów glebowych
Rok Dynamika zmian wilgotności, zmiany zawartości składników organicznych (C) i nawozowych (N, K, P)
50-100 lat Zauważalne zmiany w morfologii profilu glebowego
1000 lat Wyraźne zmiany profilu glebowego spowodowane zmianą użytkowania
10000 lat Zmiany profilu glebowego wywołane zmianami klimatycznymi