Rodzaje elementow uzbrojenia ‎

Przewody wodociągowe. Przewody sieci wodociągowej wykonuje się z ciśnieniowych rur żeliwnych, stalowych ocynkowanych lub dwustronnie pokrytych masą bitumiczną, azbestowo-cementowych oraz nur z tworzyw sztucznych. Przewody wodociągowe stale czynne są ułożone na głębokości 1,5-2,0 m zależnie od lokalnych warunków przemarzania gruntu. Przewody wodociągowe letnie (sezonowe) układa się na głębokości 30-60 cm i należy je opróżniać z wody na okres zimy. Sieć wodociągowa jest wyposażona zwykle w zasuwy i zawory zamykające przepływ wody oraz w hydranty i zawory czerpalne, umożliwiające pobieranie wody.

Przewody kanalizacyjne. Rozróżnić można dwa rodzaje sieci kanalizacyjnych: ogólnospławne — odprowadzające wszelkie ścieki oraz deszczowe — odprowadzające tylko wody opadowe. Przewody kanalizacyjne układa się zwykle poniżej głębokości przemarzania; dlatego na powierzchni można spotkać tylko różne -elementy uzbrojenia sieci kanalizacyjnych. Należą do nich studzienki rewizyjne przykrywane włazami i wpusty deszczowe (kratki ściekowe). Krata wpustu zapobiega przedostawaniu się do przewodów większych zanieczyszczeń. Na dnie wpustu znajduje się osadnik zatrzymujący spławiany z powierzchni jezdni i chodników piasek. Osadnik powinien być okresowo opróżniany. Wpusty sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej łączy się z przewodem za pomocą syfonów, które zabezpieczają przed wydostawaniem się na zewnątrz nieprzyjemnych zapachów.

Przewody elektryczne. Przewody przesyłowe linii elektrycznych mogą być wysokiego i niskiego napięcia. Jako przewody stosuje się różnego rodzaju kable o odpowiedniej izolacji chroniącej przed uszkodzeniami oraz stratami energii. Układa się je na głębokości 0,50-1,00 m, zależnie od napięcia. Kable układa się na piasku, po ułożeniu zasypuje się piaskiem i przykrywa cegłami lub płytami betonowymi, tworzącymi ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jeżeli sieć lokalna jest podłączona do przebiegającej linii wysokiego napięcia, wówczas jest konieczne instalowanie stacji transformatorowej.
Sieć przewodów oświetlenia terenu prowadzona jest zwykle wzdłuż dróg ogrodowych pod powierzchnią trawnika lub pod chodnikiem obok jezdni.

Przewody telekomunikacyjne. Przewody telekomunikacyjne układa się podobnie jak przewody elektryczne. Kable o dużej liczbie przewodów można prowadzić w kanałach wykonywanych z betonowych elementów prefabrykowanych. W miejscach rozgałęzień linii buduje się specjalne -komory przykrywane ciężkimi włazami betonowymi.

Przewody gazowe. Przewody gazowe są to rury stalowe, różnej średnicy, łączone przez spawanie. Z zewnątrz pokrywa się je specjalnymi powłokami bitumicznymi i układa na niewielkich głębokościach, nie płycej jednak jak 80 cm pod powierzchnią gruntu. Przewody gazowe są uzbrojone w zawory umożliwiające zamykanie dopływu garn.

Przewody sieci cieplnej. Przewody te bardzo często prowadzi się przez tereny zieleni; zajmują one znaczne powierzchnie. Przewody sieci cieplnych wykonuje się z rur stalowych o dużych średnicach, spawanych, otulonych dość grubymi warstwami ciepłochronnymi. Każda sieć cieplna składa się z dwóch przewodów, ułożonych w kanałach wykonanych z elementów prefabrykowanych, przykrytych płytami. Szerokość tych kanałów może dochodzić do 3 m. Warstwa ziemi przykrywająca kanał wynosi co najmniej 50 cm. Wszelkie elementy uzbrojenia sieci, jak zawory, są umieszczone w specjalnych komorach, znajdujących się na linii co kilkadziesiąt metrów, dostępnych przez znajdujące się na zewnątrz włazy.

Przewody melioracyjne. Urządzenia melioracyjne składają się z różnych elementów między innymi z linii sączków i linii zbieraczy, które wprowadzają wodę do kanałów krytych lub cieków otwartych. Sączki drenarskie układa się na różnych głębokościach, zwykle od 40 do 120 cm, w otulinie piaskowej. Odległości linii mogą wynosić od kilku do kilkunastu metrów. Na liniach zbieraczy znajdują się zwykle studzienki umożliwiające kontrolę i regulację odpływu wody.