WYTRZYMAŁOŚĆ KONSTRUKCJI TREJAŻY I PERGOLI NA OBCIĄŻENIA POZIOME cz.1

Na pergolę lub trejaże mogą działać siły poziome o stałym kierunku. Słupy takiej budowli trzeba tak wykonywać, żeby uzyskać możliwie dużą sztywność i odporność na działanie tych sił. Dlatego w trejażach i pergolach słupy murowe lub betonowe mają niekiedy kształt płaskich ścianek ustawionych w kierunku zgodnym z działaniem sił poziomych. Jeżeli na przykład koniec pergoli jest wsparty o ścianę budynku, jej konstrukcja jest dostatecznie usztywniana tylko w kierunku prostopadłym do ściany. Wspierające pergolę słupy po stronie przeciwnej są w takiej sytuacji narażone na działanie sił równoległych do ściany budynku i dlatego powinny być odpowiednio skonstruowane. W celu zwiększenia sztywności konstrukcji wolno stojącej można stosować np. układ słupów płaskich. Wprowadzenie ścianek jako elementów usztywniających umożliwia osiągnięcie dodatkowych wartości plastycznych. Wysokość słupów wynosi zwykle od 22 – 260 cm.

Od pergoli wymaga się określonych cech zewnętrznych umożliwiających osiągnięcie określonych wartości plastycznych. Wybierając materiał dużą wagę przywiązuje się do jego trwałości, łatwości konserwowania oraz możliwości wiązania z innymi materiałami.

Do wykonywania poziomych elementów trejaży i pergoli najczęściej używa się drewna: belek, desek, listew itp. W celu zwiększenia sztywności elementów drewnianych dobiera się zwykle takie, które w przekroju tworzą prostokąty o proporcji boków 1 : 3 ÷ 1 : 5. Ustawia się je w konstrukcji na boku krótszym. Połączenia elementów na ich długości powinny być tak wykonane, żeby nie zmniejszały ogólnej sztywności belki. W tym celu stosuje się połączenia na zakład, którego długość powinna wynosić co najmniej cztery wysokości elementów łączonych.

Drewno jest wrażliwe na zawilgocenie wodą opadową, dlatego wszelkie nacięcia przy połączeniach powinny być ograniczone do minimalni, a w razie konieczności należy je wykonywać od strony dolnej. Zapobiega to przenikaniu wody do szczelin i nasiąkaniu nią drewna.

tmp87f2-1Miejsce połączenia elementów z nacięciem górnego elementu poziomego od dołu dla uniemożliwienia wnikania wody opadowej do złącza.