Przystosowanie zbiorników wodnych do uprawy roślin

Rośliny uprawiane w ogrodowych zbiornikach wodnych przyczyniają się w bardzo dużym stopniu do zwiększenia ich wartości dekoracyjnej i estetycznej oraz mają duży wpływ na rozwój mikroflory i fauny zbiornika.
W każdym naturalnym zbiorniku wodnym i obok niego wskutek naturalnej sukcesji ustala się określony typ roślinności o różnych wymaganiach co do głębokości wody i stopnia nawilgotnienia gleby w części brzegowej. Roślinność tę podzielić można ma cztery grupy.

tmp3343-1Grupy roślinności związanej z naturalnym zbiornikiem wodnym: a) roślinność przybrzeżna, b) bagienna (brzegowa), c) roślinność wód płytkich, d) roślinność wód głębokich.

Rośliny porastające glebę położoną powyżej lustra wody nazywamy zwykle przybrzeżnymi lub przywodnymi. Gleba tych stanowisk jest w stanie bardzo silnego nawilgocenia (nasiąkliwość kapilarna), ma jednak wolne przestrzenie powietrzne. Drugą grupę stanowią rośliny bagienne rosnące na glebie całkowicie przesyconej wodą. Wysokość tych stanowisk nie przekracza poziomu lustra wody w zbiorniku. Obydwie wymienione grupy roślin utrzymują się pod warunkiem zachowania stałego poziomu lustra wody. Trzecią grupę stanowią rośliny wód płytkich, czwartą zaś rośliny rosnące w wodach głębszych.

W zbiornikach naturalnych zarówno dno zbiorników, jak brzeg i przyległe do zbiornika powierzchnie terenu mają naturalne środowisko glebowe, w którym rosną i rozwijają się wymienione grupy roślin. Brzegi i dno takich zbiorników można obsadzić roślinami bez specjalnego przygotowywania.

tmpdd18-1Sposoby sadzenia roślin wodnych w zbiornikach naturalnych.

Natomiast większość zbiorników sztucznych przed wprowadzeniem do nich roślin trzeba specjalnie do tego celu przystosować. Sposoby przygotowania stanowisk dla różnego typu roślin w takich zbiornikach pokazano na rysunku.

tmpdd18-2Sposoby przystosowania zbiorników sztucznych do uprawy roślin.