Kształtowanie powierzchni terenu

W każdym projekcie dąży się do zachowania istniejącego ukształtowania (rzeźby) terenu. Nie zawsze jest to możliwe, bowiem często występuje konieczność dostosowania istniejącego ukształtowania powierzchni terenu do .koncepcji przestrzenno-plastycznej projektu. Zachowanie istniejącego ukształtowania powierzchni jest tym trudniejsze, im bogatszy jest program powstającego obiektu i im bogatsza jest rzeźba danego terenu. Konieczne zmiany wprowadza się przez obniżanie lub podwyższenie różnych części terenu przyszłego obiektu. W tym celu w pewnych miejscach prowadzi się wykopy, a w innych nasypy. Prace te nazywa się robotami … Czytaj dalej

Roślinność a elementy uzbrojenia

Między uzbrojeniem terenu zieleni a jego roślinnością istnieją związki bardzo istotne dla praktyki zawodowej. Oddziaływanie jest dwukierunkowe. Od dawna znane są przykłady agresji korzeni niektórych gatunków drzew wobec wielu urządzeń i instalacji podziemnych; ale znane jest też niekorzystne oddziaływanie niektórych instalacji, zwłaszcza ciepłowniczych, na znajdującą się w sąsiedztwie roślinność.

Do największych uszkodzeń i zniszczenia roślinności drzewiastej dochodzi wówczas, kiedy w bliskim, sąsiedztwie drzew układa się przewody lub buduje kanały. W takich sytuacjach dochodzi do przecięcia 20-40% korzeni. Następuje wówczas zachwianie … Czytaj dalej

Rodzaje elementow uzbrojenia ‎

Przewody wodociągowe. Przewody sieci wodociągowej wykonuje się z ciśnieniowych rur żeliwnych, stalowych ocynkowanych lub dwustronnie pokrytych masą bitumiczną, azbestowo-cementowych oraz nur z tworzyw sztucznych. Przewody wodociągowe stale czynne są ułożone na głębokości 1,5-2,0 m zależnie od lokalnych warunków przemarzania gruntu. Przewody wodociągowe letnie (sezonowe) układa się na głębokości 30-60 cm i należy je opróżniać z wody na okres zimy. Sieć wodociągowa jest wyposażona zwykle w zasuwy i zawory zamykające przepływ wody oraz w hydranty i zawory czerpalne, umożliwiające pobieranie wody.… Czytaj dalej

Dokumenty budowy

Podstawą do rozpoczęcia czynności związanych z budową jest zlecenie wydane kierownikowi budowy przez wykonawcę. W zleceniu takim są zawarte następujące dane:
— numer i nazwa budowy,
— termin rozpoczęcia i zakończenia budowy,
— limity finansowe z podziałem ma kwartały,
— limit funduszu płac,
— system rozliczeń.

Ważnym dokumentem, w którym rejestruje się wszystkie wykonywane prace, jest dziennik budowy. Prowadzi go. kierownik budowy lub wyznaczany przez niego pracownik. W dzienniku prowadzą też zapisy przebiegu robót kierownicy grup współpracujących innych branż. Prawo … Czytaj dalej