Dokumenty budowy

Podstawą do rozpoczęcia czynności związanych z budową jest zlecenie wydane kierownikowi budowy przez wykonawcę. W zleceniu takim są zawarte następujące dane:
— numer i nazwa budowy,
— termin rozpoczęcia i zakończenia budowy,
— limity finansowe z podziałem ma kwartały,
— limit funduszu płac,
— system … Czytaj dalej

Prace przygotowawcze

Niewielkie obiekty terenów zieleni można budować wykorzystując istniejące w danym przedsiębiorstwie zaplecze technicznie, pomieszczenia, magazyny itp. Obiekty większe wymagają natomiast odpowiedniego zorganizowania placu budowy polegającego na:
—    tymczasowym ogrodzeniu terenu składowania materiałów, pomieszczeń gospodarczych i administracyjnych,
—    ustawieniu lub wybudowaniu tymczasowych pomieszczeń na maszyny, urządzenia, warsztat drobnych napraw itp.,
—    … Czytaj dalej

Projekt techniczny

Projekt techniczny opracowuje się na podstawie zatwierdzonych założeń techniczno-ekonomicznych i niezbędnych planów geodezyjnych.
Celem opracowanego projektu technicznego jest szczegółowe określenie zadań i elementów ustalanych w założeniach. Projekt techniczny składa się z części graficznej i kosztorysu.
Część graficzna zawiera zwykle plan orientacyjny przedstawiający położenie obiektu na tle otoczenia w skali 1 … Czytaj dalej

Dokumentacja techniczna inwestycji

Każda inwestycja wymaga dokładnego określania projektowanych elementów, zakresu prac realizacyjnych, wyliczenia materiałów, potrzebnego sprzętu i ustalenia kosztów. W tym celu sporządza się dokumentację techniczną. Wykonanie, sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji powierza się odpowiednio przygotowanym i doświadczonym pracownikom. Dokumentacja techniczna jest niezbędna do podjęcia decyzji o rozpoczęciu prac oraz umożliwia opracowanie harmonogramów, … Czytaj dalej

Tworzenie obiektów terenów zieleni

Tworzenie obiektów terenów zieleni jest złożone i długotrwałe. Złożoność polega na tym, że budowa każdego obiektu składa się z wielu zadań, których spełnienie wymaga wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin. Wyodrębnić można cztery podstawowe grupy zagadnień, z którymi najczęściej spotykają się projektanci i wykonawcy. Są to zagadnienia: przyrodnicze, technicznie, plastyczne, … Czytaj dalej

Znaczenie terenów zieleni

Znaczenie terenów zieleni

Tereny zieleni są integralnymi elementami współczesnych miast i osiedli. Pełnią one wiele funkcji bezpośrednio zależnych od roślin, powszechnie docenianych i uznawanych. Do najważniejszych funkcji terenów zieleni należy zaliczyć: sanitarno-higieniczne i biologiczne, plastyczno-dekoracyjne, dydaktyczno-wychowawcze i gospodarcze.

Funkcje sanitarno-higieniczne i biologiczne polegają na:
— wzbogacaniu powietrza w tlen i … Czytaj dalej