ŚCIÓŁKOWANIE

Warstwa ściółki jest bardzo skuteczną ochroną powierzchni gruntu. Materiałem tworzącym ściółkę mogą być: igliwie, torf, rozdrobniona kora, rozdrobnione gałęzie, pocięta słoma itp. Grubość warstwy zależnie od użytego materiału może wynosić 5-10 cm. Dla zabezpieczenia ściółki przed zsunięciem się konieczne jest wykonanie na powierzchni skarpy bruzdek … Czytaj dalej

DARNIOWANIE

Bardzo dobrym sposobem zabezpieczenia pochyłości gruntu przed erozją jest wytworzenie i utrzymanie ma niej zwartej pokrywy roślinnej. Najbardziej skuteczne w ochronie powierzchni gruntu jest stosowanie roślinności trawiastej. Tratwy tworzą bardzo gęste i silnie rozgałęzione korzenie na głębokość 10-15 cm i przez to mogą bardzo skutecznie … Czytaj dalej

RODZAJE EROZJI I SPOSOBY JEJ ZAPOBIEGANIA

Powierzchnia gleby i gruntu może ulegać niszczącemu działaniu czynników atmosferycznych, czyli erozji. Czynnikami tymi są przede wszystkim wiatr i wody opadowe.

Niszczące działanie wiatru polega na wydmuchiwaniu mało spoistego gruntu lub gleby. Erozji takiej najłatwiej ulegają grunty i gleby piaszczyste w stanie przesuszenia. Zjawisko to jest znane na terenach wybrzeża … Czytaj dalej

Modelowanie i plantowanie

Modelowanie i plantowanie są to czynności mające na celu nadanie terenowi określonych pochyłości i wymaganej gładkości powierzchni.

Modelowanie jest to nadawanie różnym płaszczyznom wymaganej pochyłości, wypukłości itp. Najczęściej modeluje się pochyłości skarp. Stopień pochyłości może być określany w stopniach kąta zawartego między poziomą podstawą a pochyłą powierzchnią skarpy. Częściej jednak … Czytaj dalej

Zagęszczanie odspojonych gruntów

Zagęszczanie odspojonych gruntów układanych w nasypie może następować pod wpływem ciężaru własnego. Jest to jednak proces dość powolny i przebiegający w całej masie nasypu nierównomiernie, zależnie od grubości warstw, rodzaju usypywanych gruntów, stopnia ich spulchniania itp. Nierównomierne osiadanie może prowadzić do zniekształcenia wyrównanej powierzchni nasypu, tworzenia się zastoisk wód itp. … Czytaj dalej

SPOSOBY WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH cz.2

Transport odspojonej ziemi jest najprostszy w pracy spycharki i zgarniarki, ponieważ maszyny te pracują w ruchu. Odspojony grunt przewozi się jednak na różne odległości. Do każdej jest konieczne zastosowanie najbardziej ekonomicznego środka transportu. Tak np. przesuwanie ziemi spycharką jest uzasadnione do 60 m, zgarniarką 60-100 m, samochody-wywrotki stosuje się zwykle … Czytaj dalej