PLATSFÖRBEREDELSE FÖR JORDVERK, del 1

Gröna områden ligger i områden, som tills de överlämnas, kan användas på olika sätt. Endast i ett fåtal fall har dessa områden naturlig, oskadad och orenad jord, vad som kännetecknar jordbruks- eller trädgårdsgrödor. Oftast leder det emellertid hur de används tills de sätts i konstruktion föroreningar eller skador på jorden. Ofta är deponier avsedda för grönområden, lager, och till och med deponier. Beredningen av sådana platser för markarbeten beror på detta, om utgrävningar eller vallar kommer att utföras på en viss plats. Det är till exempel inte tillåtet att göra vallar på platser för den utformade grunden för byggnader eller delar av trädgårdsarkitekturen, om det finns tjocka jordlager, löst eller lätt sammanhängande material, t.ex.. torvmyrar eller deponier. På dessa platser kan avvecklingen av vallen vara ganska stor, långvarig och kan skada strukturen. Beredningen av sådana områden för markarbeten beror på den planerade utvecklingen, vanligtvis måste dock sådana material tas bort.
På platser avsedda för växtodling bör det inte finnas några material under skiktet av täckt jord, vilket skulle hindra normal växttillväxt. Till exempel att lämna den gamla ogenomträngliga trottoaren på plats på ett grunt djup, där gräsmattan ska placeras, det har alltid en negativ inverkan på dess utseende.