Vytváranie objektov na zelenej ploche

Vytváranie prvkov zeleného priestoru je zložité a zdĺhavé. Zložitosť tu je, že výstavba každého zariadenia pozostáva z mnohých úloh, ktorých splnenie si vyžaduje vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach. Je možné rozlíšiť štyri základné skupiny čísel, s ktorými sa projektanti a dodávatelia stretávajú najčastejšie. To sú problémy: prirodzené, technicky, plast, sociologický.

Prirodzené problémy vyplývajú zo skutočnosti, že každý objekt je vytváraný v prírodnom prostredí a je vytváraný predovšetkým pomocou rastlín. Dôležitý je tu teda správny výber miesta, to znamená správne umiestnenie. Jeho cieľom je ochrana a správne využívanie prírodných prvkov prírodného prostredia, ako je pôda, vegetácia, voda atď.. a zabezpečenie vhodných podmienok pre rozvoj vegetácie a rekreáciu zariadenia. Povolanie záhradníka na zelenej ploche si vyžaduje rozsiahle znalosti prírody, najmä počas implementácie, následná údržba a užívanie zariadenia.
Technické problémy súvisia s potrebným vybavením takmer každého zariadenia rôznymi technickými prvkami. Patria sem predovšetkým zariadenia na zásobovanie vodou, inštalatérske a elektrické. Dizajn a výroba týchto prvkov je zvyčajne zverená odborníkom.

Od záhradkárov zelených plôch v oblasti záhradnej dlažby sa vyžaduje značné množstvo vedomostí a technických zručností, prvky záhradnej architektúry a zariadenia. Preto je na splnenie týchto úloh potrebné spoznať základné stavebné materiály,schopnosť ich uplatniť, pripojenie a údržba. Návrh a konštrukcia architektonických prvkov, ako napr. záhradné altánky a technické budovy, ako napr. mosty, je zvyčajne zverený špecialistom z týchto odvetví a príslušným stavebným spoločnostiam.

Umelecké problémy týkajúce sa konkrétneho objektu sa vyskytujú už pri tvorbe priestorového a umeleckého konceptu v mestskom meradle. V tejto fáze je cieľom zabezpečiť poriadok a priestorový poriadok vytvorením vzájomného susedstva, pomer a kvalita rôznych predmetov v danej oblasti. K výraznému rozšíreniu umeleckých úloh dochádza pri tvorbe priestorového a výtvarného konceptu daného objektu a pri detailnom stvárnení rôznych prvkov. Tento druh práce, popri príslušnej teoretickej príprave, vyžaduje rozsiahle praktické skúsenosti s používaním a starostlivosťou o rastliny, bez ktorých je nemožné rozvinúť časopriestorovú predstavivosť, to znamená schopnosť predvídať javy súvisiace s rastom rastlín, zmeny miestnych podmienok, napr.. pôda a svetlo. Tieto zručnosti sa do istej miery vyžadujú aj od záhradkárov a technikov terénnych úprav, pretože implementácia rôznych umeleckých konceptov bez správneho porozumenia a cítenia neprináša požadované výsledky. Preto sú tieto zručnosti pracovníkov na zelenej ploche veľmi cenené. Ich práca a úsilie vo veľkej miere formujú okolie ľudí; z tohto dôvodu by sa mala práca záhradníka a technika zelených plôch vyznačovať poriadkom a kultúrou. Zlá kvalita vykonanej práce, zanedbanie starostlivosti a údržby, všeobecná nedbanlivosť a deštrukcia sú v rozpore s úlohou a úlohou, ktorým zeleným plochám majú objekty slúžiť.