Technický projekt

Technický návrh je vypracovaný na základe schválených technických a ekonomických predpokladov a potrebných geodetických plánov.
Cieľom vyvinutého technického návrhu je podrobne definovať úlohy a prvky stanovené v predpokladoch. Technický návrh sa skladá z grafickej časti a odhadu nákladov.
Grafická časť zvyčajne obsahuje orientačný plán, ktorý na mierke zobrazuje polohu objektu na pozadí 1 :1000 alebo 1 : 5000 a základná doska zobrazujúca existujúce a navrhnuté prvky v mierke 1 : 250 alebo 1 : 500. Potrebné označenia rôznych prvkov sú uvedené na základnej doske, vzdialenosti, výškové súradnice atď..

Pre lepšiu čitateľnosť rôznych prvkov sú na mierke základnej dosky pripravené ďalšie grafy, týkajúce sa napr.. iba topografia a zemné práce, usporiadanie cesty alebo prvky rastlín. Za účelom lepšej vizualizácie a vysvetlenia detailov stavby, spájajúci sa, alebo rozdelenie prvkov ruže sú vyvinuté ďalšie kresby vo väčšom meradle 1 : 50 robiť 1:1, a niekedy dokonca zväčšené 2 : 1, nazývané pracovné výkresy. Na pracovných výkresoch sú navrhnuté prvky zobrazené aj v bočných pohľadoch, a niekedy po častiach.

Popisná časť je nevyhnutným doplnkom grafickej časti technického riešenia; zahŕňa tieto podmienky a údaje, čo sa nedá graficky vyjadriť. Spravidla sú tam také údaje, ako: opis prvkov prírodného prostredia (pôda, voda, vegetácia, podnebie), odôvodnenie prijatých riešení, popis zamýšľaných zariadení atď., a technologický tip týkajúci sa implementácie a ochrany navrhovaných prvkov.

Odhad nákladov zahŕňa podrobný výpočet nákladov na uskutočnenie investičných prác v členení na náklady práce, materiály a zariadenia. Oceňovanie je založené na platných cenníkoch. Odhad nákladov sa skladá z. nasledujúce časti:
— karty tytułowej (názov objektu, Autor, stavebné náklady, podpisy schvaľovateľov);
— wykaz cenników i obowiązujących aktów prawnych, ako základ pre štúdium;
— pozycji kosztorysowych określających koszt wykonania poszczególnych robót;
— tabeli elementów scalonych zawierającej koszty wyodrębnionych grup robót;
— przedmiaru robót określającego ich wielkości;
— wykazu materiałów.

Odhad nákladov možno rozdeliť na časti zodpovedajúce skupinám prác, ako napr. zemné a cestné práce. Podrobný odhad nákladov je nevyhnutný pre začatie stavebných prác a ich vysporiadanie.