Terénne úpravy pozemku

V každom projekte sa zachová existujúca konfigurácia (sochy) terénu. To nie je vždy možné, pretože je často potrebné prispôsobiť existujúcu topografiu priestorovému a umeleckému konceptu projektu. O to ťažšia je údržba existujúcej povrchovej konfigurácie, čím je program rozostavaného objektu bohatší a reliéf daného územia je bohatší. Nevyhnutné zmeny sa zavádzajú znížením alebo zväčšením rôznych častí plochy budúceho zariadenia. Za týmto účelom sa na určitých miestach vykonávajú vykopávky, a násypy v iných. Tieto práce sa nazývajú zemné práce. Práce spojené s vykonaním výkopov budov, drahý, základy prvkov záhradnej architektúry a pod.. často nie sú zahrnuté v zemných prácach.
Zmeny v topografii sú navrhnuté s prihliadnutím na ich plastické a kompozičné hodnoty, vzhľadom k tomu, že zemné práce majú viesť k priestorovému a plastickému obohateniu objektu. V dôsledku výstavby násypov môžu vzniknúť dominantné kopce, hľadiská, terasy, svahy a steny, sánkarské a lyžiarske trate, vyhliadkové kryty, vetruvzdorný, akustické atď.. Pre formáciu sa často vykonáva výkop, zväčšovanie alebo prehlbovanie vodných nádrží. Výskyt výškových rozdielov vždy vedie k lepšiemu zobrazeniu dekoratívnych hodnôt rôznych rastlinných usporiadaní.