Technický projekt

Technický návrh je zpracován na základě schválených technických a ekonomických předpokladů a potřebných geodetických plánů.
Cílem vypracovaného technického návrhu je podrobně definovat úkoly a prvky stanovené v předpokladech. Technický návrh se skládá z grafické části a odhadu nákladů.
Grafická část obvykle obsahuje orientační plán zobrazující polohu objektu na pozadí v měřítku 1 :1000 nebo 1 : 5000 a základní deska zobrazující stávající a navržené prvky v měřítku 1 : 250 nebo 1 : 500. Potřebná označení různých prvků jsou uvedena na základní desce, vzdálenosti, výškové souřadnice atd..

Pro lepší čitelnost různých prvků jsou na stupnici základní desky připraveny další grafy, týkající se např.. pouze topografie a zemní práce, rozložení silnice nebo rostlinné prvky. Za účelem lepší vizualizace a vysvětlení podrobností stavby, spojovací, nebo rozdělení prvků růže, jsou vyvíjeny další kresby ve větším měřítku 1 : 50 dělat 1:1, a někdy dokonce zvětšené 2 : 1, zvané pracovní výkresy. Na pracovních výkresech jsou navržené prvky také zobrazeny v bočních pohledech, a někdy po částech.

Popisná část je nezbytným doplňkem grafické části technického návrhu; zahrnuje tyto podmínky a údaje, které nelze vyjádřit graficky. Obvykle tam takové údaje jsou, jak: popis prvků přírodního prostředí (půda, voda, vegetace, klima), odůvodnění přijatých řešení, popis zamýšlených zařízení atd., a technologický náznak týkající se implementace a ochrany navržených prvků.

Odhad nákladů zahrnuje podrobný výpočet nákladů na provádění investičních prací v členění na náklady práce, materiály a zařízení. Oceňování je založeno na příslušných cenících. Odhad nákladů se skládá z. následující části:
— karty tytułowej (název objektu, Autor, cena konstrukce, podpisy schvalovatelů);
— wykaz cenników i obowiązujących aktów prawnych, slouží jako základ pro studium;
— pozycji kosztorysowych określających koszt wykonania poszczególnych robót;
— tabeli elementów scalonych zawierającej koszty wyodrębnionych grup robót;
— przedmiaru robót określającego ich wielkości;
— wykazu materiałów.

Odhad nákladů lze rozdělit na části odpovídající skupinám prací, jako například. zemní a silniční práce. Podrobný odhad nákladů je nezbytný pro zahájení stavebních prací a jejich vypořádání.