Přípravné práce

Malé zelené plochy lze stavět pomocí technických zařízení existujících v daném podniku, pokoje, sklady atd.. Větší zařízení však vyžadují řádnou organizaci staveniště spočívajícího v:
— tymczasowym ogrodzeniu terenu składowania materiałów, užitkové a administrativní prostory,
— ustawieniu lub wybudowaniu tymczasowych pomieszczeń na maszyny, zařízení, malá opravna atd.,
— ustawieniu lub wybudowaniu pomieszczeń dla pracowników,.
— wykonaniu tymczasowej instalacji wodociągowej, elektřina;
— wykonaniu niezbędnych urządzeń sanitarnych.

Velikost pokojů se může lišit. K dispozici jsou malé plochy pro práce, ne příliš daleko od hlavních základen, sklady atd.. obvykle stačí zřídit speciální přepravitelná kasárna, slouží jako místnosti pro zaměstnance, zásobník nástrojů atd..
Vyvinuté staveniště může vedení použít k provádění dalších stavenišť. To je důležité z tohoto hlediska, že náklady na zřízení staveniště nese dodavatel.
Metoda rozvoje staveniště by měla odpovídat předpisům o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požárním předpisům.

Zhotovitel je povinen předat zhotoviteli staveniště velikosti a stavu umožňujícího zahájení a provedení svěřených prací. Datum předání stavby je stanoveno ve smlouvě. Pozemek může být částečně darován, pokud to bylo stanoveno ve smlouvě. Před zahájením prací je příkazce povinen provádět na vlastní účet následující činnosti:
— wyznaczyć w terenie w uzgodnionym terminie w sposób trwały główne linie pomiarowe, osy objektů, stavební linky, potřebné výšky atd.,
— założyć i zabezpieczyć na potrzeby wykonawcy stałe punkty niwelacyjne (repery).

Objednatel je dále povinen předat dodavateli územní plán, tj. podzemní zařízení umístěná v této oblasti, jako: vodovodní potrubí, kanalizace, elektrický atd..

Před zahájením výkonné práce je nutné definovat úkoly a odpovědnosti a jejich rozdělení mezi jednotlivé pracovníky. Za tímto účelem by měl vedoucí před zahájením stavebních prací seznámit zaměstnance s návrhem zařízení, diskutovat o druhu a rozsahu prací, současné termíny atd.. Za rozdělení a průběh prováděných prací odpovídá stavbyvedoucí. Podle tohoto rozdělení by pak všichni zaměstnanci měli dostat podrobné pokyny, stejně jako by měly být kontrolovány, pokud je svěřená práce řádně vykonána.
Před zahájením prací je vedoucí stavbyvedoucí povinen dohlížet, že na viditelném místě u vchodu na staveniště je umístěna informační tabule s potřebnými informacemi o staveništi, stanoveny příslušnými předpisy.